ایتیس نام تجاری سیفاری مدیکال است. محصولات این شرکت شامل اندودنتیکس، پریودنتولوژی، سیستم های تصویربرداری، قالب های دیجیتال، اپتیک پیشرفته، مواد و سایر تجهیزات بزرگ، متوسط و کوچک است. محصولات Eighteeth اکنون 141 کشور را در سراسر جهان پوشش می دهند.